hren

Fortius Inter Partes d.o.o. za posredovanje u osiguranju

Vrste osiguranja

Sukladno Pravilniku o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja donesenom od strane Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga 30. srpnja 2009 godine osiguranje se dijeli na;

Skupine osiguranja

 • Neživotna osiguranja
 • Životna osiguranja

Vrste osiguranja unutar Skupine neživotnih osiguranja dijele se na:

 • osiguranje od nezgode,
 • zdravstveno osiguranje,
 • osiguranje cestovnih vozila,
 • osiguranje tračnih vozila,
 • osiguranje zračnih letjelica,
 • osiguranje plovila,
 • osiguranje robe u prijevozu,
 • osiguranje od požara i elementarnih šteta,
 • ostala osiguranja imovine,
 • osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
 • osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
 • osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
 • ostala osiguranja od odgovornosti,
 • osiguranje kredita,
 • osiguranje jamstava,
 • osiguranje raznih financijskih gubitaka,
 • osiguranje troškova pravne zaštite,
 • putno osiguranje

Vrste osiguranja unutar Skupine životnih osiguranja dijele se na:

 • životno osiguranje,
 • rentno osiguranje,
 • dodatna osiguranja uz životno osiguranje,
 • osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja,
 • životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik,
 • tontine,
 • osiguranje s kapitalizacijom isplate

Slobodno nas kontaktirajte za više informacija o pojedinim vrstama osiguranja.